Dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, dotyczącą przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Jacek Rodek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAG Jacek Rodek, z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 5 lok. 10, kod pocztowy 00-657 Warszawa, o numerze NIP 526-015-53-28, REGON 010143306, adres poczty elektronicznej: sklep@mag.com.pl, nr telefonu: 881 721 004.

Wszelkie informacje o Państwa uprawnieniach w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Polityka prywatności.

Księgarnia Wydawnictwa MAG
Autorzy
Regulamin sklepu

Regulamin Księgarni Wydawnictwa MAG www.mag-sklep.pl


1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. SPRZEDAŻ EBOOKÓW
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Księgarni, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta.

1.5. KOSZYK – funkcjonalność Księgarni, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do paragonu/faktury, sposób dostawy, formy płatności, a także wpisania numeru kodu rabatowego.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Księgarni będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Księgarni.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Księgarni.

1.9. KSIĘGARNIA – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.mag-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Jacek Rodek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAG Jacek Rodek, z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 5 lok. 10, kod pocztowy 00 – 657 Warszawa, o numerze NIP 526-015-53-28, REGON 010143306, adres poczty elektronicznej: sklep@mag.com.pl, nr telefonu: 881 721 004, (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres filii w Krakowie prowadzącej obsługę sprzedaży, reklamacji i zwrotów Księgarni: Księgarnia Wydawnictwa MAG, ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków.

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Księgarni.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Księgarni.

1.14. USŁUGODAWCA – Jacek Rodek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAG Jacek Rodek, z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 5 lok.10, kod pocztowy 00-657 Warszawa, o numerze NIP 526-015-53-28, REGON 010143306, adres poczty elektronicznej: sklep@mag.com.pl, nr telefonu: 881 721 004, (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres filii w Krakowie prowadzącej obsługę sprzedaży i zwrotów Księgarni: Księgarnia Wydawnictwa MAG, ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków.

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Księgarni, składania Zamówień na Produkty dostępne w Księgarni, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania Zamówionych Produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Księgarni.

2.4. Księgarnia prowadzona jest przez: Jacek Rodek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAG Jacek Rodek, z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 5 lok. 10, kod pocztowy 00-657 Warszawa, o numerze NIP 526-015-53-28, REGON 010143306, adres poczty elektronicznej: sklep@mag.com.pl, nr telefonu: 881 721 004, (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres filii w Krakowie prowadzącej obsługę sprzedaży, reklamacji i zwrotów Księgarni: Księgarnia Wydawnictwa MAG, ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków.

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Księgarni następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Księgarni.
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Księgarni.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet.
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania z Księgarni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Księgarni Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne, poza kosztami ponoszonymi przez Klienta z tytułu połączeń z Internetem, zgodnych z ofertą operatora danego Klienta.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Księgarni zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Możliwe jest także składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Księgarni bez rejestracji, poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Księgarni zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Księgarni jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Księgarni jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Księgarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Księgarni podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Księgarni w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://www.mag-sklep.pl/koszty-dostawy.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Księgarni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Księgarni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktów za pomocą interaktywnego formularza lub Konta Klienta należy wejść na stronę internetową Księgarni, dokonać wyboru Produktów i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Kupuję i płacę”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Księgarni.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, pod warunkiem dokonania zapłaty w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://www.mag-sklep.pl/koszty-dostawy.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu http://www.mag-sklep.pl/kontakt oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.1.2. Dla zamówień na ebooki oraz na ksiązki z dostawą za granicę także przelewem elektronicznym i kartą płatniczą.
6.1.2.1. Wykaz banków oraz rodzajów kart dostępnych w tej opcji płatności znajduje się pod adresem: https://www.mag-sklep.pl/sposoby-platnosci
6.1.2.2. Klient wybierając tą formę płatności nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów dodatkowych.
6.1.2.3. Operatorem przelewów elektronicznych i kart płatniczych jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Księgarnia Wydawnictwa MAG, ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków lub elektronicznej na adres: sklep@mag.com.pl.

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia. Datą wydania Produktu jest data jego odbioru przez Konsumenta lub data jego doręczenia przez przewoźnika.

7.3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres: Księgarnia Wydawnictwa MAG, ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków.

7.4.2. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Konsument.

7.5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Produktu oraz koszt wysyłki Produktu do Konsumenta. Zwrot zostanie dokonany na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu.

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. książka z dedykacją);
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;
c) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu wad Produktu.

8.1.1. Reklamacje z tytułu wad Produktu można składać pisemnie na adres: Księgarnia Wydawnictwa MAG, ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mag.com.pl.
8.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Księgarni.
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Księgarni można składać pisemnie na adres: Księgarnia Wydawnictwa MAG, ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mag.com.pl.
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. SPRZEDAŻ EBOOKÓW

9.1. E-book - książka, której treść zapisana jest w formie elektronicznej. Jej odczytanie jest możliwe przy użyciu odpowiedniego oprogramowania na urządzeniach takich jak: czytniki książek elektronicznych (e-czytniki), komputery, tablety, telefony komórkowe. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są na stronie: POMOC - jak kupować ebooki https://www.mag-sklep.pl/info/index/pageId/11/preview/1

9.2. E-booki sprzedawane w Księgarni Wydawnictwa MAG mają postać plików EPUB lub MOBI.

9.3. E-booki zabezpieczone zostały watermarkiem (znakiem wodnym). Publikacje nie są szyfrowane, lecz oznaczane indywidualnie znakiem wodnym wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej użytkownika.
9.3.1. Watermark jest rozwiązaniem nie wymagającym stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz umożliwiającym dowolne ich odczytywanie na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ogranicza możliwości drukowania i kopiowania oraz przenoszenia plików między urządzeniami.
9.3.2 Watermark umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania, czyli przede wszystkim zamieszczenia książki w internecie.

9.4. W Księgarni obowiązuje zasada nie łączenia w jednym zamówieniu e-booków i książek drukowanych.

9.5. Wszystkie ceny e-booków zamieszczone na stronie Księgarni podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9.6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży e-booków należy wejść na stronę internetową Księgarni lub zalogować się na Konto Klienta, dokonać wyboru Produktów i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
9.6.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności.
9.6.2. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Kupuję i płacę”.

9.7. Realizacja zamówienia zawierającego e-booka rozpoczyna się po otrzymaniu przez Księgarnię zapłaty za zamówienie, jeżeli Konsument wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy w związku z tym. W przypadku braku wyrażenia powyższej zgody przez Konsumenta realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Księgarnię zapłaty za zamówienie, po upływie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
9.7.1. W przypadku płatności dokonywanej elektronicznie oraz wyrażeniu zgody przez Kosnsumenta na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, po zarejestrowaniu płatności system automatycznie oznacza zamówienie jako opłacone i wysyła e-mail do Klienta z informacją, że pliki są już dostępne do pobrania oraz linkiem do szczegółów zamówienia, z których Klient pobierze zakupione e-booki.
9.7.2. W przypadku płatności dokonywanej tradycyjnym przelewem bankowym oraz wyrażeniu zgody przez Kosnsumenta na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Księgarni, nie później niż w ciągu 12 godzin, Księgarnia prześle e-mail do Klienta z informacją, że pliki są już dostępne do pobrania oraz linkiem do szczegółów zamówienia, z których Klient pobierze zakupione e-booki. .

9.8. Od chwili udostępnienia e-book może zostać pobrany przez Klienta, przy czym pobranie tego pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego e-booka. Zasady odstąpienia od umowy określa pkt 7.6.

9.9. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, jeśli spowodowane jest ono przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

9.10. Paragon imienny potwierdzający dokonanie zakupu e-boków zostanie przesłany w postaci pliku pdf na adres e-mail Klienta lub na życzenie pocztą.

9.11. Zasady korzystania z e-booków:
9.11.1. Wraz z nabyciem e-booka Klient wyraża zgodę na jego oznaczenie i zabezpieczenie Watermarkiem (znakiem wodnym). Zabronione jest usuwanie zabezpieczeń i oznaczeń e-booków oraz zmienianie ich struktury elektronicznej (np. formatu pliku).
9.11.3. Zakup upoważnia do korzystania z e-booka przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku.
9.11.4. Niedozwolone jest publiczne udostępnianie lub odtwarzanie zakupionego e-booka - w tym w sieci internet, nawet dla ograniczonej liczby odbiorców. Zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów czy kopii, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

9.12. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, w szczególności jeżeli:
9.12.1. Pobrany e-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się (po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
9.12.2. Pobrany e-book jest niekompletny lub nie odpowiada opisowi,
9.12.3. W ciągu 12 godzin od zaksięgowania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego e-book.
9.12.4. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację pisemnie na adres e-mail sklep@mag.com.pl podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
Księgarnia, najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Księgarni jest:Jacek Rodek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAG Jacek Rodek, z siedzibą w Warszawie, Plac Konstytucji 5 lok.10, kod pocztowy 00-657 Warszawa, o numerze NIP 526-015-53-28, REGON 010143306, adres poczty elektronicznej: sklep@mag.com.pl.

10.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Księgarni zbierane są jedynie w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

10.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Księgarni.

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://mag-sklep.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na każde jego żądanie.

11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 11.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

11.5 Zmiana regulaminu z ważnych przyczyn zostaje udostępniona w Sklepie Internetowym http://www.mag-sklep.pl oraz będą do pobrania w formacie PDF. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie ze zdaniem wcześniejszym. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MAG Jacek Rodek
Pl. Konstytucji 5/10
00-657 Warszawa
e-mail: sklep@mag.com.pl

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: (proszę wymienić zwracane towary lub numer zamówienia)
Data zawarcia umowy:
Data odbioru towaru:
Imię i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:
Nr konta bankowego do zwrotu należności:
Data i Podpis Klienta (wymagane jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Adres do zwrotu towaru:
Księgarnia Wydawnictwa MAG
ul. Ciechocińska 11, 30-433 Kraków

 

NEWSLETTER
Zapisz się już teraz i zgarnij kupony rabatowe! Nie ominie Cię żadna nowość ani promocja

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl